ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 63/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning/MOOC)