ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ขอสำรวจสถานภาพ"ถึงแก่กรรม" เฉพาะสมาชิกผู้ที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม

 

        ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ขอสำรวจสถานภาพ"ถึงแก่กรรม" เฉพาะสมาชิกเภสัชกรตามรายชื่อที่ปรากฎเป็นผู้ที่มีหน่วยกิตไม่ครบตามเกณฑ์ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศสภาเภสัชกรรม ด้านล่างนี้เท่านั้น

        ท่านใดทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ตรวจสอบได้ของเภสัชกรที่ถึงแก่กรรมแล้ว โปรดแจ้งข้อมูลให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ทราบเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกสภาเภสัชกรรมผ่าน Link Google form ด้านล่างนี้ 

https://docs.google.com/forms/d/1Oy1gI4IgYEhpMJRVYAO4t4tJEtP1gXTmc-hJ0bQm-bo/edit