ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใบอนุญาตฯ แบบมีอายุ ที่มีผลการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ หน่วยกิตรวม น้อยกว่า 100 หน่วยกิต และเหลือระยะเวลาตามรอบปีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)

ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใบอนุญาตฯ แบบมีอายุ 
ที่มีผลการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ หน่วยกิตรวม น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
และเหลือระยะเวลาตามรอบปีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562  ที่ผ่านมา สภาเภสัชกรรมได้มีมติ ผ่อนปรนเงื่อนไขในการเก็บคะแนน CPE ในรอบห้าปีแรก (ปี 58 ถึง ปี 62) โดยงดเว้นเงื่อนไข การเก็บคะแนน CPE 
ขั้นต่ำรายปีอย่างน้อยปีละ 10 หน่วยกิต หากเก็บไม่ครบจะต้องเก็บเพิ่มในส่วนที่ไม่ครบสองเท่า แต่ยังคงเงื่อนไขการเก็บคะแนนรวมห้าปีอย่างน้อย 100 คะแนน

จึงขอให้สมาชิกเภสัชกรรม เร่งทำการศึกษาต่อเนื่อง โดยเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องให้ครบ 100 หน่วยกิต

 

อ้างถึงประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 42/2562 เรื่อง การผ่อนปรนเงื่อนไขในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง