ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใบอนุญาตฯ แบบมีอายุ ที่มีผลการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด น้อยกว่า 10 หน่วยกิตต่อปี และเหลือระยะเวลาการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ ไม่เกิน 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใบอนุญาตฯ แบบมีอายุ ที่มีผลการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ

ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หน่วยกิตน้อยกว่า 10 หน่วยกิต/ปี และเหลือระยะเวลาการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ ไม่เกิน 6 เดือน

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

 

            สภาเภสัชกรรม ขอความร่วมมือสมาชิก ผู้ที่มีเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ภ. ตามข้อมูลในตารางแนบท้ายนี้ 

         โปรดทำการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของท่านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเองในการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่องอยู่เสมอ นำความรู้ ความสามารถและทักษะที่ได้รับการพัฒนา ดูแล คุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้ยา

 

          การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทุกท่าน สามารถเข้าถึงกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องได้ตามที่สถาบันหลักจัดขึ้น 

          ปัจจุบันสภาเภสัชกรรม โดยการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ และสถาบันหลัก  ผลิตกิจกรรมประเภทบทความวิชาการ ออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทุกคน 


          ผู้ประกอบวิชาชีพฯ สามารถเข้าไปทำการศึกษาต่อเนื่องฯ เพื่อเก็บหน่วยกิตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยใช้รหัสผ่านที่สภาเภสัชกรรมส่งให้ทาง Email ในการเข้าทำการศึกษาต่อเนื่อง

 

สภาเภสัชกรรม ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้