การประชุมวิชาการ
การอบรมหลักสูตรเภสัชพันธุศาสตร์ และการแพทย์แม่นยำเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา
ชื่อการประชุม การอบรมหลักสูตรเภสัชพันธุศาสตร์ และการแพทย์แม่นยำเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-054-12-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมช้างเผือก รพ.มหาราชนครราชสีมา
วันที่จัดการประชุม 18 -19 ธ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุข จ.นครราชสีมา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักสูตรอบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทั่วไป มุ่งพัฒนาเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าในในงานด้านเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำ โดยมีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานในงานทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ ภาวะพหุสัณฐานของยีนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา การเกิดพิษของยา อาการไม่พึงประสงค์จากยา เภสัชพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงยาและขนส่งยา เภสัชพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา และเภสัชพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง การนำความรู้ทางเภสัชพันธุศาสตร์มาใช้ในการรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะต่อตัวบุคคล, รวมทั้งมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคทางห้องปฏิบัติการในการศึกษาลักษณะภาวะพหุสัณฐานของยีนต่างๆ และรูปแบบการแสดงออกต่างๆที่เป็นผลมาจากภาวะพหุสัณฐานของยีน

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเภสัชกรให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานในงานทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ ภาวะพหุสัณฐานของยีนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา การเกิดพิษของยา อาการไม่พึงประสงค์จากยา
2 สามารถให้ข้อมูล คำปรึกษา ด้านเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจในการรักษาตามแนวคิดการแพทย์แบบแม่นยำ
3 สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์และส่งเสริมการเข้ารับบริการการตรวจทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ พร้อมทั้งให้ข้อมูลหน่วยงานบริการที่รับบริการตรวจได้
คำสำคัญ
เภสัชพันธุศาสตร์