การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการนานาชาติการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพ (Global Health Professional Education Conference: GHPEC 2023) สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนานาชาติการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพ (Global Health Professional Education Conference: GHPEC 2023) สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-049-11-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น
วันที่จัดการประชุม 01 -02 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถาบันพระบรมราชชนก จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยมีภารกิจในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับระบบสุขภาพ
ของประเทศและชุมชน ทั้งด้านการแพทย์ การพยาบาล ด้านการสาธารณสุข และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพ เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับความต้องการทางด้านสุขภาพของท้องถิ่นและระบบสุขภาพ
ของประเทศ จัดการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อชุมชน และสร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อนำพาสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ รวมถึงพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล
เพื่อให้การกำหนดนโยบายในการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรวิชาชีพสุขภาพตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจาก ทุกสาขาวิชาชีพ สถาบัน องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนจากทุกภาคส่วน กำหนดนโยบายจากหลักฐานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกัน กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอ โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพ (Global Health Professional Education Conference: GHPEC 2023) สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขไทยของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” และ “พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย” เพื่อสนับสนุนบุคลากรด้านสุขภาพ อีกทั้ง เพื่อวางรากฐานการสาธารณสุขมูลฐานให้เข้มแข็งตามปฏิญญาสากลแห่งอัลมา-อตา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อระบบสุขภาพของโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพแห่งกฎบัตรออตตาวา คือ กำหนดนโยบายสาธารณะ พัฒนาทักษะด้านสุขภาพ สร้างสุขภาวะเพื่อทำให้ชุมชนเข้มแข็งอันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ ๓ การสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

วัตถุประสงค์
1.พัฒนาขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพสู่ระดับสากล
2.เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และข้อเสนอเชิงนโยบาย ปฏิญญา หรือ กฎบัตรในการ “เปลี่ยนขาด (Transformation)” ระบบการจัดการศึกษาบุคลากรสุขภาพที่นำไปสู่การยกระดับระบบการบริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าและความมั่นคงด้านสุขภาพ
3.การเสริมสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพในระดับเอเชียและระดับโลก
4.เพื่อสนับสนุนการสร้าง จัดการ และสื่อสารองค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ
5.สร้างขีดความสามารถและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาชีพและระหว่างสถาบัน
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติในการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ
6.แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ เพื่อนําองค์ความรู้ต่อยอด
และขยายในการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพเพื่อสุขภาพคนไทยที่ดีขึ้น
คำสำคัญ
The Global Health