การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง “AGEING SOCIETY: HEALTH and WEALTH”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง “AGEING SOCIETY: HEALTH and WEALTH”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-044-10-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 11 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร บุลคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ กําลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางประชากรอย่างมาก เมื่อ ประชากร มีอายุมากขึ้น สังคมสูงวัยในประเทศไทยกําลังพัฒนาขึ้นและนํามาซึ่งความท้าทายและโอกาสที่ ซับซ้อน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประชากรโลกทั้งในด้านสุขภาพและความมั่งคั่ง โครงการนี้นำเสนอพลวัตของการ เปลี่ยนแปลงนี้โดยเจาะลึกถึงผลกระทบต่อสุขภาพและความมั่งคั่งของประชากรสูงอายุ

ผลกระทบด้านสุขภาพในสังคมสูงวัย
หนึ่งในความกังวลหลักในสังคมสูงวัยคือด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ เมื่ออายุขัยเพิ่มขึ้น ความชุกของปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอายุก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ประเทศไทยมีความก้าวหน้าและโดเด่นอย่างมากในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และบริการด้านสุขภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการเฉพาะ ของประชากรสูงอายุ ทำให้การพัฒนาสถานดูแลผู้สูงอายุ การวิจัยทางการแพทย์ และมาตรการด้าน สุขภาพ เชิงป้องกันกําลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
อย่างไรก็ตามความท้าทายที่ยังคงเป็นข้อกังวลอย่างมากในด้านสุขภาพ ได้แก่อุบัติการณ์ของ โรคเรื้อรัง เช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานและความผิดปกติของระบบประสาทกําลังเพิ่มขึ้น ระบบการดูแล สุขภาพต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวให้เข้ากับภูมิทัศน์ของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป และให้การดูแล ผู้สูงอายุที่เข้าถึงได้ ราคาไม่แพง รวมไปถึง ความคิดริเริ่มในการส่งเสริมการสูงวัยที่มีสุขภาพดี เช่น โปรแกรม การออกกําลังกาย การสนับสนุนด้านโภชนาการ และบริการสุขภาพจิตกําลังมีความสําคัญมากขึ้น

พลวัตความมั่งคั่งในสังคมสูงวัย
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของสังคมสูงวัยนั้นซับซ้อนและหลากหลายอย่างมาก ความมั่งคั่งที่สะสมมาตลอด ชีวิต โดยผู้สูงอายุมีส่วนสําคัญต่อเศรษฐกิจ ของประเทศและอาจไปถึงระดับโลก ในทางกลับกันความ ต้องการ ที่เพิ่มขึ้น สําหรับกองทุนบําเหน็จ บํานาญ บริการด้านสุขภาพและโครงการสวัสดิการสังคม ทําให้ เกิดความ เครียดต่อการเงิน สาธารณะ

ในประเทศไทยมีความพยายามในการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ การปฏิรูประบบบําเหน็จบํานาญ รวมถึง การขยายและปรับปรุงระบบบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นคง ทางการเงิน สําหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ นโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านแรงงานของผู้สูงอายุผ่านการจัดการการทํางาน ที่ยืดหยุ่นและ โครงการ พัฒนาทักษะ มีส่วนช่วยทั้งผลผลิตทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ
ในด้านความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพและความมั่งคั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมสูงวัย จะเห็นได้ว่าบุคคล ที่มีสุขภาพดีมีแนวโน้มที่จะยังคงทํางานอยู่ในตลาดแรงงานเป็นระยะเวลานานขึ้นซึ่งเอื้อต่อเศรษฐกิจและบรรเทาภาระในระบบสวัสดิการสังคม ในทางกลับกันสถานะทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลมักจะมีความสัมพันธ์ กับการ เข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพในประเทศไทยการจัดการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับนโยบายแบบองค์รวม ที่ต้องเสริมระบบและเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมเพื่อให้มั่นใจว่าความมั่นคงทางการเงิน ควบคู่ไปกับ ความคุ้มครอง ด้านการดูแล สุขภาพที่ครอบคลุม และพัฒนาเป็นเป็นนวัตกรรมเชิงระบบ และเชิงนโยบาย เช่น บริการด้าน สุขภาพที่ขับเคลื่อน ด้วยเทคโนโลยี และเครือข่ายการสนับสนุนในชุมชนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุในขณะที่บรรเทา ความเครียดจากการจัดการทรัพยากรสาธารณะ
กล่าวโดยสรุปคือสังคมสูงวัยในประเทศไทยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ที่จําเป็น ต้องมี แนวทางที่ ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพและความมั่งคั่ง การวางแผนและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ เปลี่ยนแปลง ทางประชากรนี้ต้องใช้ความพยายามร่วมกันจากผู้กําหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ และ สังคมโดยรวม ด้วยการลงทุนในมาตรการด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การปรับนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อรองรับ แรงงานสูงอายุ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมประเทศไทยไม่เพียงแต่สามารถ รับมือกับความ ท้าทายของสังคมสูงอายุแต่ยังใช้ประโยชน์จากศักยภาพสําหรับอนาคตที่มีสุขภาพดีมั่งคั่งและมีชีวิตชีวามากขึ้น
ในบทบาทเภสัชกรที่ต้องปรับตัวให้ทันสภานการณ์อยู่เสมอ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความตระหนักรู้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมได้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ ทันสถานการณ์ และนำบทวิเคราะห์และข้อแนะนำที่เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ ไปปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเอาตัวรอด ตลอดจนการสร้างโอกาสและผลกระทบเชิงบวก ทำประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ปัจจุบันและในการวางแผนอนาคต อีกทั้งยังนำมาซึ่งโอกาสในการเพิ่มบทบาทวิชาชีพในสังคมได้อย่างยั่งยืน

คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-8283 หรือ e-mail: ce@pharm.chula.ac.th