การประชุมวิชาการ
(Online)Flash talk on the role of Extract Ginkgo biloba EGb 761 for management in Vertigo-Dizziness & MCI in drugstore
ชื่อการประชุม (Online)Flash talk on the role of Extract Ginkgo biloba EGb 761 for management in Vertigo-Dizziness & MCI in drugstore
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-037-11-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 11 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย เกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการเวียนหัว บ้านหมุน และ Mind Cognitive Impairment (MCI) เป็นปัญหาที่พบบ่อยขึ้นในร้านขายยา โดยอาการและโรคดังกล่าวต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค แนวทางการรักษา อาการเวียนหัว บ้านหมุน และ Mind Cognitive Impairment (MCI) การเลือกผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมที่เหมาะสม และบทบาทของเภสัชกรร้านขายยาในการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มาใช้บริการในร้านขายยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการเวียนหัว บ้านหมุน และ Mind Cognitive Impairment (MCI) และปัจจัยกระตุ้น
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการรักษาโรค และยาที่ใช้ในการรักษาอาการเวียนหัว บ้านหมุน และ Mind Cognitive Impairment (MCI)
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ เภสัชวิทยาของ EGb 761 และบทบาท ในการรักษา อาการเวียนหัว บ้านหมุน และ Mind Cognitive Impairment (MCI) การเลือกให้คำแนะนำในการใช้ EGb 761 อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
คำสำคัญ
EGb 761,vertigo & dizziness ,MCI
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th