การประชุมวิชาการ
(Online)E4: Novel Estrogen with 'NEST' Property
ชื่อการประชุม (Online)E4: Novel Estrogen with 'NEST' Property
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-036-11-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 05 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย เกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ยาคุมกำเนิดถือเป็นกลุ่มยาที่มีตัวเลือกหลากหลาย และประกอบด้วยชนิดและขนาดของฮอร์โมนที่เหมาะสมกับปัญหาและผู้ใช้ยาคุมกำเนิดแต่ละกลุ่ม ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจวงจรการทำงานของรังไข่ กลไกการออกฤทธิ์สำหรับคุมกำเนิด ความแตกต่างของฮอร์โมนแต่ละชนิด และการใช้ยาคุมกำเนิดในการรักษาโรคหรือข้อบ่งใช้อื่นๆ เพื่อสามารถให้คำแนะนำ และเลือกยาคุมกำเนิดที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้ยาคุม ตามความประสงค์และปัญหาสุขภาพที่พบ เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการอัพเดทองค์ความรู้ดังกล่าวอยู่ตลอด และสามารถประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มาใช้บริการในร้านขายยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดและขนาดของฮอร์โมนที่ใช้ในยาคุมกำเนิด
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทของยาเม็ดฮอร์โมน และ Novel Estrogen (E4) ข้อบ่งใช้และกลไกการออกฤทธิ์
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและข้อบ่งใช้
คำสำคัญ
ฮอร์โมน,ยาคุมกำเนิด,Novel Estrogen (E4)
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th