การประชุมวิชาการ
(Online)“Adjunctive Therapy: Microbiome Science”
ชื่อการประชุม (Online)“Adjunctive Therapy: Microbiome Science”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-034-10-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 18 ต.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาลและส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ผิวหนังเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกาย มีน้ำหนักประมาณ 16% ของน้ำหนักตัว ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันร่างกายจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ปกป้องการรุกล้ำของสารที่เป็นอันตรายและเชื้อก่อโรคต่าง ๆ อีกทั้งเป็นแหล่งอาศัยของจุลินทรีย์ (commensal microbiota) นับล้านที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศบนผิวเรียกว่า skin microbiome ซึ่งก่อประโยชน์ให้กับร่างกายโดยมีบทบาทสำคัญในการปกป้องผิวจากเชื้อก่อโรคและส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันผ่านกลไกมากมาย ในแต่ละบุคคลมี skin microbiome ที่แตกต่างกันไปส่งผลให้มีสภาพผิวที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงหรือความไม่สมดุลของ skin microbiome หรือ microbiome dysbiosis จึงเป็นสาเหตุของภาวะผิวหนังอักเสบเรื้อรังและโรคผิวหนังหลายชนิด เช่น สิว ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง สะเก็ด-เงิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่า microbiome dysbiosis มีความเกี่ยวข้องกับการชะลอกระบวนรักษาบาดแผลของผิว ในปัจจุบันมีการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับ skin microbiome มาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผิวเพื่อให้ผิวมีสุขภาพดีและทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการดูแลผิวจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะเภสัชกรร้านยาที่ต้องให้คำแนะนำการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพผิวแก่ผู้ป่วยอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับอุบัติการณ์ ปัจจัยการเกิด และแนวทางการรักษา โรคผิวหนัง ได้แก่ อาการผื่นแพ้ และผิวหนังอักเสบ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ skin microbiome รวมถึงความสัมพันธ์ของ skin microbiome และสภาวะต่าง ๆ ของผิวหนัง
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับรักษาโรคผิวหนัง สิวและฝ้า และหลักการเลือกใช้ยาทาเฉพาะที่ที่มีประสิทธิภาพ และแนวทางการให้คำแนะนำในการดูแลรักษาโรคผิวหนัง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th