การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ สมาคมยานครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2566
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ สมาคมยานครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-033-09-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องโกลเด้นฮอลล์ ตึก 2 ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์
วันที่จัดการประชุม 08 ต.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมยา นครสวรรค์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมยา และเภสัชกรในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง จำรวน 120 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมยา นครสวรรค์ เป็นองค์ภาคเอกชนที่มีผู้ประกอบการร้านขายยาเป็นเภสัชกรและมิใช่เภสัชกรมีสมาชิกจำนวน 215 ราย มีคณะกรรมการบริหารสมาคมยานครสวรรค์ ประกอบด้วย ที่ปรึกษา ( อดีตนายกสมาคมยา ) นายกสมาคมยา เลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกรรมการประจำอำเภอรวม 14 อำเภอ มีสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ถึงสมาชิกร้านขายยาในจังหวัด ได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สมาคมยา นครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมด้านวิชาการ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางการค้า และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยาอย่างสม่ำเสมอ และร่วมผลักดัน สนับสนุนให้ร้านขายยาของสมาชิกปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง โดยเฉพาะไม่มีการจำหน่ายยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ผิดกฎหมายหรืออาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภค รวมทั้งร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันปลูกจิตสำนึกของ สมาชิกร้านขายยา ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน
การจัดงานประชุมวิชาการให้กับสมาชิกสมาคมยา นครสวรรค์ เป็นการจัดงานปีละ 1-4 ครั้ง เพื่อให้สมาชิกที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ / จังหวัดใกล้เคียงต่างๆ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้วิชาการที่ทันสมัยในการประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมในร้านขายยาให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและนำความรู้ไปใช้ในการให้คำปรึกษากับผู้บริโภคต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกเภสัชกร และผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ป้วยในร้านขายยาได้
2. เพื่อให้สมาชิกเภสัชกร และผู้สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกใช้สกินแคร์เพื่อป้องกันผื่นผิวแพ้ผิวหนัง
3. เพื่อให้สามาชิกเภสัชกร และผูู้สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกใช้ยาแก้แพ้และสเตียรอยด์ในผู้ป่วยภูมิแพ้จมูก
4. เพื่อให้สามาชิกเภสัชกร และผูู้สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความเจ็ปปวดอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Essential Oils
5. เพื่อให้สามาชิกเภสัชกร และผูู้สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสารให้ผิวชุ่มชื่นในผิวแห้งและผิวหนังอักเสบ
6. เพื่อให้สามาชิกเภสัชกร และผูู้สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวด
7. เพื่อให้สามาชิกเภสัชกร และผูู้สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางวินิจฉัยโรคและการเลือกใช้ยาอย่างถูกต้องสำหรับโรคเชื้อราที่ผิวหนังพบบ่อยในร้านยา
คำสำคัญ
การใช้ยา การให้คำแนะนำ การรักษาและแนงทางการปฏิบัติของผู้ป่วยที่ได้รับจากร้านขายยาในการจำแนกผู้ป่วย
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลดา เก่งธัญกิจ โทร.062-0368478