การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการครบรอบ 114 ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ( ปี 2566) Road to Healthy Aging Society : วิถีสูงวัยคุณภาพ
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการครบรอบ 114 ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ( ปี 2566) Road to Healthy Aging Society : วิถีสูงวัยคุณภาพ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-039-09-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.มหาราชนครราชสีมา
วันที่จัดการประชุม 26 -27 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ ๙ และจังหวัดอื่นๆ คณะทำงานจัดประขุมวิชาการ วิทยากร รวมประมาณ จำนวน ๘๐๐ คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ที่ให้บริการ ผู้ป่วยระดับตติยภูมิและExcellence center ซึ่ง ได้มีการพัฒนาศักยภาพและระบบบริการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ อาคารสถานที่เพื่อให้พร้อมต่อการบริการ และมี การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เฉพาะทางในสาขาต่างๆให้ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และการจัดการเรียนการสอนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน รวมทั้งการพัฒนาหน่วยงานในระบบเครือข่ายสุขภาพให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ต่อเนื่องกันโดยยีดผู้ป่วย เป็นศูนย์กลาง การจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ จึงเป็นเวทีส่งเสริม ซ็นฟูความรู้ที่ทันสถานการณ์ และเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ แสดงผลงานความกัาวหบ้าทางด้านการแพทย์สาธารณสุข สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร
วัตถุประสงค์
๑) เพี่อส่งเสริม ฟื้นฟูความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ ให้บุคลากร
๒) เพี่อเผยแพร่ ผลงาน ชื่อเสียง ความสามารถในด้าน การให้บริการ ด้านวิชาการ/งานวิจัยและการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
๓) เพี่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตื่นตัว ส่งผลต่อความร่วมมือ ร่วมใจในการทำงาน มีกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายเดียวกันเพี่อพัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวหน้า
๔) เพี่อตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
คำสำคัญ
วิถีสูงวัยคุณภาพ