การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ เรื่อง international Professional Exchange and Research Collaboration Project: Ubon Ratchathani University, Thailand, and the University of Lincoin and Imperial College London, UK
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ เรื่อง international Professional Exchange and Research Collaboration Project: Ubon Ratchathani University, Thailand, and the University of Lincoin and Imperial College London, UK
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-030-09-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมการเรียนทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์
วันที่จัดการประชุม 21 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ เภสัชกรแหล่งฝึกงานวิชาชีพ นักวิจัยสาย Healthcare และบุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน คือ Dr.Keivan Ahmadi จาก Primary Care and Public Health, Faculty of Medicine, Imperial College London และProfessor Dr. Ros Kane จากSchool of Health and Social Care, College of Social Science, University of Lincoln ประเทศอังกฤษ และกำหนดจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 25656 ในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยจัดประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid meeting)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับต่างประเทศ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://phar2.ubu.ac.th/pharmooc/login.php