การประชุมวิชาการ
โครงการ Dermatology for Medical Personnel
ชื่อการประชุม โครงการ Dermatology for Medical Personnel
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-037-10-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมดวงกมล ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 03 ต.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ กายภาพบาบัด พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีในสาขาคจวิทยาได้มีการพัฒนาอย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้นมาก ทั้งในด้านโรคผิวหนังและความงามที่มีการขยายตัวอย่างมาก มีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือและวิธีการรักษาใหม่ๆหลายชนิด รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ กายภาพบาบัด พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล เป็นต้น ให้ความสนใจกับการดูแลปัญหาทางผิวหนังของผู้มารับบริการมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่ทางสาขาวิชาโรคผิวหนังได้เลือกจัดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวโรคผิวหนังที่พบได้บ่อย และการดูแลปัญหาทางผิวหนังพื้นฐาน รวมถึงหัตถการพื้นฐานในทางเวชปฏิบัติ แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัยทั้งในแง่การวินิจฉัย การตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ และการดูแลรักษาผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน
การประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อบุคลากรทางแพทย์ในสาขาวิชาต่างๆ และผู้ที่สนใจในปัญหาทางผิวหนัง เพื่อสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบริการทางสุขภาพกับผู้ที่มาด้วยปัญหาทางผิวหนังได้อย่างถูกต้องและแม่นยา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวินิจฉัย, ส่งตรวจหรือตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยตนเองขั้นพื้นฐาน รวมถึงให้การรักษาหรือให้คาแนะนาการดูแลโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไปได้ถูกต้องแม่นยาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,800 บาท