การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2023
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2023
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-010-08-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี ถนนสีลม
วันที่จัดการประชุม 16 -18 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ,เภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ที่ทันสมัยและทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทของเภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ และตัวอย่างของบทบาทเภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพไปใช้ในการต่อยอด และพัฒนางานของตนเองต่อไป
คำสำคัญ
Cardiovascular, HATHAI, cardio
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนที่ www.thaihp.org