การประชุมวิชาการ
Emerging Trends in Cancer Molecular Biology
ชื่อการประชุม Emerging Trends in Cancer Molecular Biology
สถาบันหลัก วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-008-05-2566
สถานที่จัดการประชุม Online Seminar
วันที่จัดการประชุม 31 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ เภสัชกร นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตมีโครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันต่างประเทศในรูปแบบของการเป็น collaborator ในหลายหลายรูปแบบ ทั้งการร่วมกันจัดการเรียนการสอน ดำเนินงานวิจัย การจัดสัมมนาและประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาด้านวิชาการรวมถึงพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ร่วมกันในสาขาที่แต่ละสถาบันเชี่ยวชาญ เรียนรู้แนวคิดในการสร้างงานวิจัยในหลากหลายรูปแบบจากนานาชาติ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้าน การเรียน การสอน และงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริง จึงควรมีการจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจ หรือหัวข้อที่ทันสมัยให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ ซึ่งในปัจจุบันคือโรคมะเร็งและระบบนำส่งยาที่ใช้ในโรคมะเร็ง
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในด้านวิชาการและการทำวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ
มะเร็ง (Cancer) การรักษามะเร็ง (Cancer Therapy) ระบบนำส่งยา (Drug delivery System)
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่าน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZfsDqcCctLESqjS7fVYxDEaC9VCGhVGi10uMQYdXmDC4WqA/viewform?usp=pp_url