การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรม วิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อการประชุม การฝึกอบรม วิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-018-02-2566
สถานที่จัดการประชุม Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันที่จัดการประชุม 26 ก.พ. 2566 - 05 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 25.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ เป็นงานที่ต้องประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ร่วมกับทักษะในการบริหารจัดการและผสานกับองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาอื่นๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย ความเป็นธรรมและความคุ้มค่าจากการบริโภคยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ เภสัชกรที่ทำงานด้านนี้ต้องมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลระบบยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ มีความเชี่ยวชาญเพื่อการแก้ไขปัญหา ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ บ่มเพาะวิธีคิด วิธีค้นหาปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับจากสังคม รวมทั้งการเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ ในการนี้ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งแต่การตรวจสอบ เฝ้าระวัง ดำเนินการสืบสวนเรื่องร้องเรียน การวางแผนและประสานการตรวจสอบ การตรวจค้น การยึดอายัด การสืบสวนประมวลพยานหลักฐาน การออกคำสั่งทางปกครอง การเปรียบเทียบปรับ การฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายในระบบศาลยุติธรรมและศาลปกครอง ทักษะการเบิกความ เป็นพยานในศาล ตลอดจนทักษะในการป้องกันแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยอาศัยองค์ความรู้รวบยอดทางเภสัชศาสตร์ ทักษะทางสังคมศาสตร์ การสื่อสาร กฎหมาย การวางแผน และอื่นๆ
คำสำคัญ
วิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
วิธีสมัครการประชุม
วิทยาลัย้ถสัชคุ้มครองผู้บริโภค 025919992 ต่อ 8