การประชุมวิชาการ
(Online)การรักษาอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน อย่างเหมาะสมสำหรับเภสัชกรชุมชน
ชื่อการประชุม (Online)การรักษาอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน อย่างเหมาะสมสำหรับเภสัชกรชุมชน
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-003-02-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 18 ก.พ. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพได้แก่อาการเวียนศีรษะ หรือบ้านหมุน หรืออาการอื่นๆที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะความไม่สมดุลในสมอง การให้คำแนะนำ หรือการเลือกใช้ยารักษาอาการดังกล่าวเป็นหนึ่งในบทบาทที่เภสัชกรจะต้องรับมือในร้านขายยา ซึ่งมีความซับซ้อนและต้องอาศัยการประเมินข้อมูลแต่ละบุคคล เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้ยาบรรเทาอาการเวียนศีรษะ ละรักษาอาการบ้านหมุนได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของอาการและยารักษา ข้อบ่งใช้ และวิธีการบริหารยา รวมถึงข้อควรระวังและความปลอดภัยในการเลือกใช้ยา ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญที่เภสัชกรจะต้องเข้าใจและมีองก์ความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการรักษาอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ การเลือกใช้ยารักษา และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยาและการป้องกันการเกิดซ้ำ
คำสำคัญ
อาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน,สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th