การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกลุ่มอารยุรกรรม ในหัวข้อ "Academic Endocrine update"
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปีกลุ่มอารยุรกรรม ในหัวข้อ "Academic Endocrine update"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-001-01-2566
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมมเหสักข์ ชั้น 7 ตึก 100 ปั สาธารณสุข
วันที่จัดการประชุม 28 ม.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นิสิตแพทย์ และเจ้าที่สาธารณสุขในจังหวัดอุตรติตถ์และเครือข่ายในเขตบริการสุขภาพที่ 2 จำนวน 400 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความรู้ทางการแพทย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขต้องศึกษาา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองโดยตลอด โดยเฉพาะความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอสิซึม ที่ประยุกต์ใช้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง รวมถึงผู้ป่วยความดันโลหิตสูง รวมผู้ป่วยต่อมไร้ท่ออื่นๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามการรักษาในปัจจุบันผู้ป่วยหนึ่งรายมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ผู้ป่วยต่อมไร้ท่อมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาเช่นกัน การสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบสหวิชาชีพ จึงมีความสำคัญและสามารถพัฒนาใไปพร้อมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสูดแก่ผู้ป่วย
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำปี กลุ่มอายุรกรรม ประกอบด้วยการบรรยายความรู้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ทั้งจากวิทยากรภายในและภายนอกโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดยมุ่งหวังให้ความรู้แก่แพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจ เพื่อนำความรู้ที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการได้รับความรู้ทางวิชาการที่นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง
2. เป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการเพื่อรับรองการขยายงานทางวิชาการในอนาคค
3. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายสุขภาพ ของเขตบริการสุขภาพที่ 2
คำสำคัญ
Academic Endocrine update