การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “Ready to go outside with confidence”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “Ready to go outside with confidence”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-004-02-2566
สถานที่จัดการประชุม สมาคมการค้าร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 19 ก.พ. 2566
ผู้จัดการประชุม สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา)
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การเข้ารับบริการเพื่อดูแลตนเองเบื้องต้นสามารถรับบริการจากแพทย์และทีมสหวิชาชีพที่โรงพยาบาลหรือคลินิก หรือเลือกเข้ารับบริการในร้านยาซึ่งมีข้อได้เปรียบหลายประการ เช่น ความสะดวกในการเข้ารับบริการ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ อย่างไรก็ตามหลักสำคัญที่จะส่งเสริมให้การดูแลตนเองเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพดี เภสัชกรต้องเข้าใจสถานการณ์ของโรค อาการและแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง เพื่อสามารถแนะนำยาหรือเวชภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงการกระตุ้นประชาชนเรื่องความระมัดระวังในการดูแลสุขภาพ
ในการนี้สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะร้านยาของสถาบันการศึกษาที่มีบุคลากรซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมศักยภาพของเภสัชกรให้สามารถให้การบริบาลทางเภสัชกรรมโรคที่พบบ่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการโดยมุ่งเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งด้านระบาดวิทยา การรักษาโรคที่พบบ่อยทั้งที่ใช้ยาและไม่ใช้ยา บทบาทเภสัชกรชุมชนในการให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงนวัตกรรมใหม่ที่นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย โดยมีรูปแบบเป็นการบรรยาย
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรมีสมรรถนะและทักษะที่ดีในการให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยโรคที่พบบ่อยในร้านยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา) E-mail: osotsala@pharm.chula.ac.th โทร: 02-218-8428