การประชุมวิชาการ
The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) “Creating Impact through Community-based Education
ชื่อการประชุม The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) “Creating Impact through Community-based Education
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-002-02-2566
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 18 -19 ก.พ. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ นิสิตเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และ บุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติเภสัชศาสตร์อิสาน The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 เป็นการประชุมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบันในเขตภาคอีสาน (เภสัชศาสตร์อีสาน) ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในปี พ.ศ.2566 นี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเป็นเจ้าภาพหลัก มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อบริการวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมถึงเภสัชกรโรงพยาบาลและบุคคลทั่วไป รวมถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และผลงานวิจัยระหว่างนักวิจัยหน้าใหม่ และนักวิจัยผู้มากด้วยประสบการณ์จากสถาบันต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็นเครือข่ายนักวิจัยต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการของนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และบุคคลผู้สนใจทั่วไป
3) เพื่อให้บริการวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย
คำสำคัญ
เภสัชกรรมปฐมภูมิ คุ้มครองผู้บริโภค community-based education
วิธีสมัครการประชุม
ศึกษารายละเอียดได้ตามลิงค์ https://pharmacy.msu.ac.th/cpe/?page_id=1711