การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Cosmetic and Beauty International Conference 2022: Future of the Next Beauty (CBIC 2022)
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Cosmetic and Beauty International Conference 2022: Future of the Next Beauty (CBIC 2022)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-011-12-2565
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 ตึก E-Park อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันที่จัดการประชุม 07 ธ.ค. 2565 - 10 ม.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมีเป้าหมายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการออกสู่ภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ผ่านการดำเนินการจัดประชุมวิชาการซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการตามเป้าหมายของสำนักวิชาฯ ในการนี้ สำนักวิชาฯ จึงได้วางแผนและเตรียมการ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The Cosmetic and Beauty International Conference 2022 (CBIC 2022)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ นวัตกรรมและการวิจัย ของนักวิชาการ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผ่านการนำเสนอผลงานรูปแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ โดยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้จะเน้นการผสมผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเครื่องสำอางและความงามที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน ครอบคลุมองค์ความรู้ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการพัฒนาวัตถุดิบและสารออกฤทธิ์ทางเครื่องสำอาง การทดสอบประสิทธิภาพ นาโนเทคโนโลยีและระบบนำส่ง ศาสตร์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีความงาม รวมทั้งศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ยังจัดส่วนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทำให้การจัดประชุมนี้เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและเกิดประโยชน์ต่อการขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ความป็นเลิศทางวิชาการของสำนักวิชาฯ และมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ นวัตกรรมและการวิจัย ของนักวิชาการ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากในและต่างประเทศ
3. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของสำนักวิชาฯ พัฒนาผลงานสำหรับการตีพิมพ์และเผยแพร่
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภายในและต่างประเทศ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/3IcreOs , http://cbic.mfu.ac.th.