การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเครือข่ายเภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 1/2566
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเครือข่ายเภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 1/2566
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-013-12-2565
สถานที่จัดการประชุม ประชุมผ่านระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 09 ธ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชน และ เภสัชกรสาขาอื่นที่สนใจ จำนวน 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้ในเรื่องบริการเลิกบุหรี่ และการจัดการปัญหาเรื่องยาในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( NCDs) สามารถบูรณาการงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ เช่น อาหาร การออกกำลังกาย เหล้า บุหรี่ ซึ่งเป็นปัญหารากเหง้าของ NCDs การบริการสร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะการช่วยเสริมบทบาทเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยที่มารับยาที่ร้านยาภายใต้โครงการเจ็บป่วยเล็กน้อยมาที่ร้านยา ( Common illness ) แนวทางการให้บริการของเภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่ในยุคปกติวิถีโดยใช้บทบาทเภสัชกรรมทางไกล และการดูผู้ที่มาปรึกษาหลังจากการติดเชื้อโควิดซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตปกติในแต่ละวันที่จะเกิดขึ้นในภาวะสถานการณ์ COVIDs เป็นต้นมา เภสัชกรชุมชนที่อยู่ร้านยาจะต้องเร่งพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถที่จะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในงานบริบาลเภสัชกรรมชุมชนและเพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการและเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยในมิติต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้เรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ( NCDs) ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯ
2. เพื่อพัฒนาให้เภสัชกรมีความรู้ความสามารถในการให้คำแนะนำแก่ประชาชนในงานสร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะการเลิกบุหรี่
3. เพื่อพัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน และความรู้เรื่องบริการเภสัชกรรมทางไกล
คำสำคัญ
ความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การคัดกรองความเสี่ยง งานสร้างเสริมสุขภาพ บริการเลิกบุหรี่ เภสัชกรรมทางไกล
วิธีสมัครการประชุม
สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่าน Google form ตามลิงค์ https://forms.gle/ph28scBRjgheEMtV7