การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางรักษาผิวหนังอักเสบที่พบบ่อยในร้านยา
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางรักษาผิวหนังอักเสบที่พบบ่อยในร้านยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-033-11-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 20 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เภสัชกร จำนวนปนะมาณ 400 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคผิวหนังอักเสบ (Dermatitis) เป็นภาวะอักเสบของผิวหนังที่เกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุและหลายรูปแบบ ส่วนมากมักมีผื่นคัน บวม หรือแดงตามผิวหนัง นอกจากนี้ บางชนิดอาจเกิดเป็นแผลพุพอง มีน้ำหนอง หรือตกสะเก็ดร่วมด้วย โดยภาวะผิวหนังอักเสบที่พบบ่อย ได้แก่ โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โรคเซบเดิร์ม และผื่นระคายสัมผัส อย่างไรก็ตาม ภาวะนี้จะไม่ติดต่อสู่ผู้อื่น แต่อาจทำให้รู้สึกคันหรือระคายเคือง และเสียความมั่นใจเพราะลักษณะผิวหนังที่ผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นอาการแห้ง แดง อักเสบ เป็นโรคที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ จึงนำไปสู่บทบาทของเภสัชกรในการให้คำปรึกษาผู้ป่วยในร้านยาหรือชุมชน
เพื่อช่วยให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาโรคผิวหนังและเลือกผลิตภัณฑ์หรือยาที่นำไปสู่แก้ปัญหาผิวดังกล่าว โดยมุ่งหวังที่จะบรรเทาอาการ ลดการเกิดอาการแทรก โรคดังกล่าวระยะยาวอย่างปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เรื่องโรคผิวหนังอักเสบ อาการผิดปกติทางผิวหนัง และโรคผิวหนังที่พบบ่อยในร้านยา
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจแนวทางการใช้ยาในการดูแลโรคผิวหนังอักเสบปัญหาผิวที่พบบ่อย พร้อมทั้งแนะนำอย่างเหมาะสม กับโรคและอาการของผู้ป่วยที่พบบ่อย
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจกลไกของสารให้ความชุ่มชื้นพร้อมทั้งแนะนำอย่างเหมาะสมกับโรคและอาการของผู้ป่วย
4. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในดูแลผู้ป่วยที่พบบ่อยในร้านยา
คำสำคัญ
ผิวหนังอักเสบ