การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการสมาคมยา นครสวรรค์ ครั้งที่ 03/2565
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสมาคมยา นครสวรรค์ ครั้งที่ 03/2565
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-042-10-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องโกลเด้นฮอลล์ตึก 2 ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนสปา จังหวัดนครสวรรค์
วันที่จัดการประชุม 19 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมยา นครสวรรค์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมยา นครสวรรค์ /เภสัชกรในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 120 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมยา นครสวรรค์ เป็นองค์ภาคเอกชนที่มีผู้ประกอบการร้านขายยาเป็นเภสัชกรและมิใช่เภสัชกรมีสมาชิกจำนวน 215 ราย มีคณะกรรมการบริหารสมาคมยานครสวรรค์ ประกอบด้วย ที่ปรึกษา ( อดีตนายกสมาคมยา ) นายกสมาคมยา เลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกรรมการประจำอำเภอรวม ๑๔ อำเภอ มีสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ถึงสมาชิกร้านขายยาในจังหวัด ได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สมาคมยา นครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมด้านวิชาการ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางการค้า และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยาอย่างสม่ำเสมอ และร่วมผลักดัน สนับสนุนให้ร้านขายยาของสมาชิกปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง โดยเฉพาะไม่มีการจำหน่ายยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ผิดกฎหมายหรืออาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภค รวมทั้งร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันปลูกจิตสำนึกของ สมาชิกร้านขายยา ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน
การจัดงานประชุมวิชาการให้กับสมาชิกสมาคมยา นครสวรรค์ เป็นการจัดงานปีละ 1-4 ครั้ง เพื่อให้สมาชิกที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ / จังหวัดใกล้เคียงต่างๆ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้วิชาการที่ทันสมัยในการประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมในร้านขายยาให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและนำความรู้ไปใช้ในการให้คำปรึกษากับผู้บริโภคต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกเภสัชกร และผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ป้วยในร้านขายยาได้
2. เพื่อให้สมาชิกเภสัชกร และผู้สนใจเรียนเพิ่มเกี่ยวกับการคุมกำเนิด
3. เพื่อให้สมาชิกเภสัชกร และผู้สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใช้สมุนไพร และวิตามินบำรุงกายในยุคโควิด
4. เพื่อให้สมาชิกเภสัชกร และผู้สนใจทราบถึงการใช้ยาระบาย
คำสำคัญ
กาใช้ยา การให้คำแนะนำ การรักษา และแนวทางการปฏิบัติของผู้ป้วยแต่ละราย
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลดา เก่งธัญญกิจ โทร. 062-0368478