การประชุมวิชาการ
โครงการสัมมนาเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเภสัชกรรมและกลไกเพื่อการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคเหนือ
ชื่อการประชุม โครงการสัมมนาเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเภสัชกรรมและกลไกเพื่อการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคเหนือ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-030-10-2565
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 05 -06 ต.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเภสัชกรเครือข่ายภาคเหนือ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
รายวิชา 464582 การสัมมนาวิชาชีพเภสัชกรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2565 มีเป้าหมายให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี mindset ในการติดตามคิดวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพและยาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาสมเหตุผล (rational drug use) และความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety) อย่างเป็นระบบ และแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ที่ครอบคลุมมุมมองปัญหาที่เป็นปัจจุบัน ในระดับบุคคล องค์กร และประเทศ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม โดยพัฒนาสมรรถนะผ่านกระบวนการสัมมนาวิชาชีพเภสัชกรรม

โครงการสัมมนาเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมฯ ในวันที่ 5-6 ตุลาคมนี้ จึงดำเนินการจัดขึ้นในช่วงท้ายของรายวิชาเพื่อให้นักศึกษามีกระบวนการสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางเภสัชกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพปัญหาในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทของวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ร่วมกับเภสัชกร และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงมีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มเติมการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับเภสัชกรในวงกว้างด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทของวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ร่วมกับเภสัชกร และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงมีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มเติมการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับเภสัชกรในวงกว้าง
คำสำคัญ