การประชุมวิชาการ
โครงการอบรม “Data Driven Policy” กับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10
ชื่อการประชุม โครงการอบรม “Data Driven Policy” กับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-010-08-2565
สถานที่จัดการประชุม ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
วันที่จัดการประชุม 24 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร เขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน Data Driven Organization เป็นนโยบายสำคัญที่ท่านผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 เน้นย้ำให้ใช้เป็นกลไกการขับเคลื่อนงานด้านสาธาณสุข ของเขตสุขภาพที่ 10 ควบคู่ไปกับแผนปฏิบัติราชการปี 2566-2570 ซึ่งประกอบไปด้วย Data Trusted Data Analyst และ Data Utilizations ซึ่งหลักการสำคัญคือ การนำเอาข้อมูลจากผลการปฏิบัติงานที่มีอยู่ มาตรวจสอบความถูกต้อง โดยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการ แล้วนำมารวบรวมไว้ให้อยู่ในแหล่งเดียวกัน และท้ายที่สุดคือ ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่รวบรวมไว้ ข้อมูลที่รวบรวมมีคุณสมบัติสำคัญคือ ถูกต้อง ตรวจสอบได้ พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน การนำไปจัดการเพื่อสื่อสารกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภายนอก รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 10 โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กำหนดจัดการอบรม “Data Driven Policy กับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม และเภสัชกรผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคจากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10
1. รับทราบนโยบาย Data Driven กับการปรับใช้ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10
2. มีความรู้ความเข้าใจ รู้เท่าทันข้อมูลเท็จและภัยไซเบอร์ เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน การสื่อสาร ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคไปยังภาคีเครือข่าย และประชาชน ทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ให้ภาคีเครือข่ายและประชาชน มีศักยภาพในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร/ข้อเท็จจริงได้ด้วยตนเอง
3. สร้างเครือข่ายชัวร์ก่อนแชร์ และ COFACT เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ จากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยสถาบันการศึกษา หน่วยบริการ หน่วยควบคุมกำกับดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม และเภสัชกรผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคจากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 10 สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ในขณะเดียวกัน ภาคประชาชน ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าและบริการด้านสุขภาพได้
4. มีความรู้ความเข้าใจ ในการนำกลยุทธ์ Data driven คือ การนำชุดข้อมูลจาก ผลการปฏิบัติงาน มาใช้ในการทำผลงานวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในสายงานที่ปฏิบัติ และสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นบุคลากรที่ทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ ทั้งด้านเนื้อหาและกระบวนการจัดทำผลงานวิชาการให้สำเร็จทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการนำไปใช้ต่อยอดในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม และเภสัชกรผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคจากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 10 รับทราบนโยบาย Data Driven กับการปรับใช้ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพที่ 10
2. เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม และเภสัชกรผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคจากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 มีความรู้ความเข้าใจ รู้เท่าทันข้อมูลเท็จและภัยไซเบอร์ เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน การสื่อสาร ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคไปยังภาคีเครือข่าย และประชาชน ทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ให้ภาคีเครือข่ายและประชาชน มีศักยภาพในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร/ข้อเท็จจริงได้ด้วยตนเอง
3. เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม และเภสัชกรผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคจากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 สร้างเครือข่ายชัวร์ก่อนแชร์ และ COFACT เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ จากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยสถาบันการศึกษา หน่วยบริการ หน่วยควบคุมกำกับดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม และเภสัชกรผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคจากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 10 สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ในขณะเดียวกัน ภาคประชาชน ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าและบริการด้านสุขภาพได้
4. เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม และเภสัชกรผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคจากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 มีความรู้ความเข้าใจ ในการนำกลยุทธ์ Data driven คือ การนำชุดข้อมูลจาก ผลการปฏิบัติงาน มาใช้ในการทำผลงานวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในสายงานที่ปฏิบัติ และสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นบุคลากรที่ทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ ทั้งด้านเนื้อหาและกระบวนการจัดทำผลงานวิชาการให้สำเร็จทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการนำไปใช้ต่อยอดในการปฏิบัติงาน
คำสำคัญ
Data Driven Policy