การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร"
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร"
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-021-10-2565
สถานที่จัดการประชุม รร.เดอะริช พระราม 5 จ.นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 01 -02 ต.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ