การประชุมวิชาการ
Whitening cosmeceuticals for common pigmentation problems
ชื่อการประชุม Whitening cosmeceuticals for common pigmentation problems
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-016-08-2565
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 28 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Skin pigment disorder เป็นกลุ่มอาการผิดปกติของผิวหนังในการสร้างเม็ดสีผิว พบได้หลายบริเวณไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหรือร่างกาย พบได้หลายกรณี เช่น ผิวมีการสร้างเม็ดสีที่น้อยกว่าปกตินำไปสู่ภาวะด่างขาว ( Vitiligo ) กลากน้ำนม ( Pityriasis alba ) ปัญหาผิวที่สร้างเม็ดสีมากกว่าปกติ ( Hyperpigmentation skin )รอยโรคมีสีดำหรือสีที่คล้ำกว่าปกติ เช่น ฝ้า กระ จุดด่างดำ สีผิวไม่สม่ำเสมอเป็นต้น มักเป็นปัญหาที่คนไทย มักมาปรึกษาที่ร้านยาถึงแม้ว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดความรุนแรงแต่นำไปสู่ความกังวลใจของคนไข้ และ ความมั่นใจในการใช้ชีวิต จากปัญหา Hyperpigmentation ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อย ทำให้ในปัจจุบันในเครื่องสำอางหรือเวชสำอางมีสารที่ช่วยให้ผิวขาว ( Whitening agent ) จึงนำไปสู่บทบาทของเภสัชกรในการให้คำปรึกษาคนไข้ในร้านยาหรือชุมชน เพื่อช่วยให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาโรคผิวหนังและเลือกผลิตภัณฑ์หรือยาที่นำไปสู่แก้ปัญหาผิวดังกล่าว โดยมุ่งหวังที่จะบรรเทาอาการ ลดการเกิดอาการแทรกซ้อนของ โรคดังกล่าวในระยะยาวอย่างปลอดภัย เพื่ อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้สีผิวและความผิดปกติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสีผิว และโรคผิวหนังที่พบบ่อยในร้านยา
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจ แนวทางการใช้ยาและเวชสำอางที่ช่วยให้ผิวขาว ( Whitening agent ) ทั้งแนะนำอย่างเหมาะสมกับโรคและอาการของคนไข้ที่พบบ่อยในร้านยา
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจกลไกของสารที่ช่วยให้ผิวขาว พร้อมทั้งแนะนำอย่างเหมาะสมกับโรคและอาการของคนไข้ที่พบบ่อยในร้านยา
คำสำคัญ
เม็ดสีผิดปกติ , สารช่วยให้ผิวขาว ( Whitening agent )
วิธีสมัครการประชุม
https://zoom.us/webinar/register/WN_v9A7DHBrR8KUntyK9OmPSQ