การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง Update สถานการณ์ และ การใช้ยาใหม่ในผู้ป่วยโควิด 19
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ เรื่อง Update สถานการณ์ และ การใช้ยาใหม่ในผู้ป่วยโควิด 19
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-009-08-2565
สถานที่จัดการประชุม จัดประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 06 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชน และ เภสัชกรสาขาอื่นที่สนใจ จำนวนประมาณ 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคโควิด 19 ยังคงเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง มีการระบาดในวงกว้างและยังไม่สามารถจัดให้เป็นโรคประจำถิ่นได้อย่างที่ทุกคนให้ความหวัง บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนโดยเฉพาะเภสัชกรโดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยคือ เภสัชกรชุมชนและเภสัชกรสาขาโรงพยาบาลจะต้องมีการติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ของเชื้อโคโรนาไวรัส ควบคู่ไปกับการพัฒนายาและวัคซีนขึ้นเพื่อการต่อสู้กับโคโรน่าไวรัส 19 นี้ ยาใหม่ๆที่ได้มีการพัฒนาขึ้นนอกจากจะต้องมีประสิทธิภาพในการรักษาดีขึ้น ผลข้างเคียงลดลง จำนวนวันในการรับประทานลดลง หรืออื่นใดที่พัฒนาขึ้นก็ตาม ล้วนยังคงต้องระมัดระวังในการใช้เป็นอย่างมาก ซึ่งเภสัชกรทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรร้านยา หรือสาขาอื่นๆ ควรที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ป่วย หรือ ประชาชนทั่วไป
มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนร่วมกับบริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Update สถานการณ์ และ การใช้ยาใหม่ในผู้ป่วยโควิด 19 ขึ้น เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเภสัชกรโรงพยาาบาลและร้านยา ได้รับรู้เท่าทันสถานการณ์การระบาดของโควิด 19
2. เพื่อให้เภสัชกรสามารถให้ข้อมูลของยาใหม่ๆแก่บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป
คำสำคัญ
Nirmatrelvir/Ritonavir , Oral Protease Inhibitor , Self Isolation , Common Disease
วิธีสมัครการประชุม
ลงชื่อสมัครตามลิงค์ https://forms.gle/oWJv7k6aRCJZm3oXA ผู้จัดการประชุม ฯ จะส่ง Link การเข้าประชุมในระบบ Zoom แก่ผู้สมัครในวันที่ 4 สิงหาคม 2565