การประชุมวิชาการ
(Online)"Recent Update on the Treatment of Constipation
ชื่อการประชุม (Online)"Recent Update on the Treatment of Constipation
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-048-10-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 29 ต.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล :
ร้านขายยา เป็นเสมือนที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน ที่มีการกระจายในส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นแหล่งเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชน พร้อมๆกับเป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาตนเอง และให้คาแนะนาไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม
อาการท้องผูกเป็นอาการที่พบได้บ่อย ในคนไทยมีการศึกษาพบว่า 24% ของประชาชนชาวไทยคิดว่า ตนเองมีปัญหาท้องผูก ดังนั้นอาการท้องผูกจึงถือเป็น ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่ง แม้ว่าอาการท้องผูกส่วนใหญ่มักจะไม่ทาให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายถึงชีวิต แต่ก็มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมาก โดยเฉพาะในรายที่เป็นรุนแรง ผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูกรุนแรงเรื้อรังประมาณหนึ่งในสามถึงครึ่งหนึ่งมีสาเหตุที่สามารถแก้ไขได้ แต่ในปัจจุบันผู้ป่วยท้องผูกส่วนใหญ่มักจะได้รับการละเลยเนื่องจากเห็นว่าเป็นปัญหาที่ไม่ฉุกเฉินและรุนแรงประชาชนที่ประสบปัญหาเหล่านี้จึงมาใช้บริการที่
ร้านขายยา ที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้น ด้วยการจ่ายยา และ/หรือให้คำแนะนาเบื้องต้นกับผู้ป่วย มีส่วนสาคัญช่วยแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความชานาญ การให้บริการและคาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่ ผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้ปฎิบัติหน้าที่ในร้านขายยา
2) เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อ สารและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3) เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมและสมเหตุผลในร้านขายยา
คำสำคัญ
Constipation, Treatment algorithm, Bulk forming agent and laxative, Habit training
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th