การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 2 ปี 2565
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 2 ปี 2565
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-019-07-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom
วันที่จัดการประชุม 19 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ