การประชุมวิชาการ
Pharmacotherapy of Low Back Pain: Role of Oral and Topical Analgesics
ชื่อการประชุม Pharmacotherapy of Low Back Pain: Role of Oral and Topical Analgesics
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-007-06-2565
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 30 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนผู้ที่สนใจจำนวน 500 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การรักษาอาการปวดหลังส่วนล่าง (low back pain) แต่ละวิธีมีเพื่อปรับให้เข้ากับอาการของผู้ป่วยแต่ละราย เพราะการรักษาบางประเภทอาจจะได้ประสิทธิภาพมากกว่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยผู้ป่วย การรักษานั้นรวมถึงการดูแลที่บ้าน การรักษาด้วยการผ่าตัด การดูแลทางเลือก หรือแม้แต่การรักษาด้วยยา ซึ่งการใช้ยาแก้ปวดสำหรับกลุ่มอาการปวดปวดหลังส่วนล่างที่นิยมจ่ายกัน มีทั้งแบบ oral และ topical analgesics ยาชนิด oral ที่นิยม ได้แก่ ยากลุ่ม NSAIDs ที่รักษาทั้งอาการปวดและการอักเสบ มีจำหน่ายตามร้านขายยา ใช้บรรเทาอาการปวดหลัง คอ และกล้ามเนื้อในระยะสั้น รวมถึงอาการปวดเรื้อรัง นอกจากยาในกลุ่ม NSAIDs ยังมียาแก้ปวดที่ใช้เฉพาะที่กับบริเวณที่มีอาการปวดโดยตรง หรือ topical analgesics
ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเภสัชกรมีความจำเป็นต้องทราบกลไกการออกฤทธิ์ของยาแก้ปวดทั้งชนิด oral และ topical analgesics เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง ตลอดจนแนวทางการจ่ายยาและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จึงประสงค์จะจัดงานประชุมวิชาการขึ้นในหัวข้อเรื่อง “Pharmacotherapy of Low Back Pain: Role of Oral and Topical Analgesics” เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพเกี่ยวกับคุณสมบัติของยาแก้ปวดทั้งชนิด oral และ topical analgesics การออกฤทธิ์ ตลอดจนการใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยาแก้ปวดชนิด oral และ topical analgesics เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเลือกจ่ายยาแก้ปวดชนิด oral และ topical analgesics ให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
วิธีสมัคร ดาวน์โหลดและ register ผ่านแอปพลิเคชัน Medical Leaders Thailand หรือเว็ปไซต์ www.medical-leaders-thailand.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE OA: @mltofficial หรือโทร 06-2374-3051 (คุณชนาภา: chanapa@asec-frontier.com)