การประชุมวิชาการ
(Online)"Pharmacist Series II: Deep Dive into Drug Quality"
ชื่อการประชุม (Online)"Pharmacist Series II: Deep Dive into Drug Quality"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-037-06-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 12 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน การคัดเลือกและควบคุมคุณภาพของยาเป็นหนึ่งในขั้นตอนและหน้าที่ที่สำคัญของเภสัชกร ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดซื้อ การคัดเลือกยาที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักเกณฑ์ Price Performance
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "Pharmacist Series II: Deep Dive into Drug Quality" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง และการประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาล แนวทางการจัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ การตั้งเกณฑ์การคัดเลือกยา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และการควบคุมคุณภาพของยา โดยใช้หลักเกณฑ์ Price Performance รวมถึงประสบการณ์ของโรงพยาบาลในการประยุกต์ใช้ Price Performance เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดซื้อยา และ การรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง และการประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาล
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการการคัดเลือกยา โดยใช้หลักเกณฑ์ Price Performance
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และการควบคุมคุณภาพของยา การประยุกต์ใช้เกณฑ์ต่างๆตามแนวทาง Price Performance
คำสำคัญ
Price Performance,กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th