การประชุมวิชาการ
คุณลักษณะเฉพาะและชีวสมมูล สำหรับการประเมิณคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา (Specification and Bioequivalent for drug quality assessment)
ชื่อการประชุม คุณลักษณะเฉพาะและชีวสมมูล สำหรับการประเมิณคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา (Specification and Bioequivalent for drug quality assessment)
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-009-06-2565
สถานที่จัดการประชุม Pullman Bangkok King Power
วันที่จัดการประชุม 26 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ที่สนใจจำนวน 60 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความปลอดภัยด้านยา เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญในการรักษาผู้ป่วย เภสัชกรในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยา จะต้องมีความสามารถในการที่บูรณาการความรู้ทางทฤษฎีเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยและสมเหตุผล การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านเภสัชกรรมจึงเป็นกิจกรรมการศึกษาที่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเภสัชกร จึงได้จัดงานประชุมวิชาการ พัฒนาสมรรถนะด้านคุณลักษณะเฉพาะของยา ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมได้เรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรและกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งช่วยให้การเกิดพัฒนางาน พัฒนาศักยภาพเภสัชกรที่มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาคุณภาพเวชภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางคัดเลือกยา แนวทางใช้ยาเพื่อผู้ป่วยปลอดภัยและสมเหตุผล
2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียน ณ ที่ประชุม โรงแรม Pullman Bangkok King Power