การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 2022 US-Thai Pharmacy Consortium
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 2022 US-Thai Pharmacy Consortium
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-019-06-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Webinar
วันที่จัดการประชุม 07 -09 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือการศึกษาเภสัชศาสตร์ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย และ คณะเภสัชศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (US-Thai Pharmacy Education Consortium) ซึ่งประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย 19 แห่ง และ คณะเภสัชศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา 18 แห่ง ได้มีมติร่วมกันเพื่อจัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2565 หรือ “การประชุมวิชาการนานาชาติ 2022 US-Thai Pharmacy Consortium” ขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ของสถาบันต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดเวทีในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา (Pharmacy Education) และด้านเภสัชศาสตร์ (Pharmacy & Pharmaceutical Sciences) ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพเภสัชกรรม และผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับสากล รวมทั้งเพื่อจุดประกายความก้าวหน้าด้านเภสัชศาสตร์และวิชาชีพเภสัชกรรมระหว่างคณาจารย์ เภสัชกรวิชาชีพ นักวิชาการ และนักวิจัยทางเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพ ยกระดับบทบาทของสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์และวิชาชีพเภสัชกรรมในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาชีพทางเภสัชกรรม
โดยในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2022 US-Thai Pharmacy Consortium ประจำปี 2565 นี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ Scholarship of teaching and learning, Integrated teaching and learning between sciences (medicinal chemistry, pharmaceutics) and pharmacotherapy, Preceptor development, Student (competency) assessment, ASEAN Education & Role of pharmacists in their countries เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ในสาขาต่างๆ รวมทั้งแนวทางและประสบการณ์ในการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ของสถาบันต่างๆ จากทั่วโลก ซึ่งนำไปสู่การเปิด
โลกทัศน์และจุดประกายความก้าวหน้าด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาและวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และยกระดับบทบาทของสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์
2. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ในระดับสากล และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย
และประเทศสหรัฐอเมริกา อันจะนำไปสู่การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์และพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ของสถาบันต่างๆ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
การลงทะเบียน: ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่เว็บไซต์ https://www.usthaiconsortium.org/