การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ หลักสูตร Holistic Diabetes Management and DSMES
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ หลักสูตร Holistic Diabetes Management and DSMES
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-018-06-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom meeting
วันที่จัดการประชุม 13 -17 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และบุคลากรอื่นๆ ที่มีบทบาทในการดูแลและให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวาน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 23.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ทั่วโลกให้ความสนใจและมีความตื่นตัวในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากโรคเบาหวานเป็นต้นเหตุที่ก่อนให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมามากมาย นำมาซึ่งภาวะเจ็บป่วยและทุพพลภาพ เป็นผลเสียต่อทั้งร่างกายและจิตใจของทั้งตัวผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว อีกทั้งส่งผลกระทบ ขยายวงกว้างถึงระดับประเทศชาติ
สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานจึงได้จัดให้มีการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร Holistic Diabetes Management and DSMES มุ่งเน้นให้แพทย์และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพได้เรียนรู้เรื่องเบาหวานอย่างครบถ้วน ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีและได้รับการพัฒนาทักษะการปฏิบัติในการดูแลเบาหวาน โรคแทรกซ้อน และการให้ความรู้และสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้เป็นเบาหวาน (Diabetes Self-Management and Support, DSMES)
สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หวังว่าการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถให้บริการแก้ผู้เป็นเบาหวานได้ตามมาตรฐาน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา รวมถึงลดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากของครอบครัว สังคม และประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. มีความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยงกับโรคเบาหวานแลพการดูแลรักษา
2. มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบต่างๆ ของการให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวาน
3. ได้ฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับการดุแลผู้เป็นเบาหวาน ทั้งทักษะพื้นฐานและทักษะขั้นสูง
4. ได้เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากผู้ที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
5. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
การลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน ลงทะเบียนทั้งหลักสูตร วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 5,000 บาท ลงทะเบียนเฉพาะ วันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 3,500 บาท โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 096-228-242-1 (เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้วรบกวนส่งสำเนาการชำระ เงินมาที่ E-MAIL : thaide1998@yahoo.co.th) ติดต่อผู้ประสานงาน : นางสาวอุษา รัตนมงคลกูร โทรศัพท์ 0-2348-7071, 089-898-6667