การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรครอบครัวและชุมชน
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรครอบครัวและชุมชน
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-010-05-2565
สถานที่จัดการประชุม ห้องเรียนออนไลน์ สภาเภสัชกรรม
วันที่จัดการประชุม 11 พ.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมปฐุมภูมิ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรมีบทบาทในงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมในหลายด้าน ดังนี้
1. ระดับบุคคล คือการที่เภสัชกรให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ประชาชนรายบุคคลเพื่อให้ประชาชนที่ป่วยมีผลการรักษาตามเป้าหมาย ซึ่งครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยโรคทั่วไปที่พบบ่อย โรคเรื้อรัง รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนแต่ละรายด้วย
2. ระดับครอบครัว คือการที่เภสัชกรให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ประชาชนทั้งครอบครัว เพื่อให้เแต่ละครอบครัว มีการใช้ยาที่เหมาะสมและมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งอาจดูแลครอบครัวที่มารับบริการที่ร้านยา หรือการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
3. ระดับชุมชน คือการที่เภสัชกรจะต้องเข้าใจถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน และให้การป้องกัน คุ้มครองประชาชนในฐานผู้บริโภคในด้านยาและสุขภาพ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพในด้านการจัดการงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครวและชุมชน แก่เภสัชกร
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ การทำงานเป็นทีมหมอครอบครัวในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
คำสำคัญ
เภสัชกรรมปฐุมภูมิ
วิธีสมัครการประชุม
สภาเภสัชกรรม 0 2591 9992-5