การประชุมวิชาการ
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรม (ต่อยอด) การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง และการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา ประจำปี 2565 (แบบ Online)
ชื่อการประชุม โครงการฝึกอบรมระยะสั้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรม (ต่อยอด) การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง และการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา ประจำปี 2565 (แบบ Online)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-033-05-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานต้นสังกัด
วันที่จัดการประชุม 09 พ.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยความตระหนักในความสำคัญของบทบาทเภสัชกรดังกล่าวในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยความร่วมมือกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของเภสัชกรที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีความชำนาญ ในการบริบาลทางเภสัชกรรมนอกเหนือจากหน้าที่ในการเตรียมยาเคมีบำบัดดังที่กล่าวมาในข้างต้น จึงได้ร่วมมือ จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เคยผ่านหลักสูตรภาคปฏิบัติ 12 สัปดาห์ โดยมีเนื้อหาทางทฤษฎีสอดแทรกตลอดระยะของการฝึกปฏิบัติงาน ในการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความอนุเคราะห์ของคณาจารย์คณะแพทย์ ได้กำหนดให้เภสัชกรฝึกปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยมะเร็ง และคลินิกผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลต้นสังกัด ซึ่งเป็นสถานที่หลักในการบริบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด โดยเภสัชกรจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญในการบริบาลผู้ป่วย
และหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา เป็นหลักสูตรต่อยอด 4 สัปดาห์เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เคยผ่านหลักสูตรภาคปฏิบัติ 12 สัปดาห์ โดยมีเนื้อหาทางทฤษฎีสอดแทรกตลอดระยะของการฝึกปฏิบัติงาน ในการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา โดยความอนุเคราะห์ของคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เภสัชกรฝึกปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วย และคลินิกผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา ณ โรงพยาบาลต้นสังกัด โดยเภสัชกรจะได้มีโอกาสนำเสนอการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพโดยมีอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์เป็นผู้กำกับอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางออนไลน์ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพจะเน้นเรื่อง กลไกการเกิดโรค และการบริบาลด้วยยา โดยใช้กิจกรรม Pharmacotherapy consultation และ Drug information service เป็นกลไกหลักในการสอน เภสัชกรมีโอกาสที่จะเรียนรู้ผ่านงานวิจัย ให้ความรู้ด้านยา แก่บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ตลอดจนการใช้ Evidence based medicine มาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย หลักสูตรนี้เน้นถึงการทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อที่จะสามารถนำไปปฏิบัติตลอดจนริเริ่มการบริบาลทางเภสัชกรรมได้จริงเมื่อจบหลักสูตรการอบรม
วัตถุประสงค์
หลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง
1) ให้เภสัชกรมีความพร้อมในส่วนของยาเคมีบำบัด ได้แก่ ด้านเภสัชวิทยา ฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็ง พิษที่เกิดจากการใช้ยา ขนาดยา และวิธีการบริหารยา
2) ให้เภสัชกรเข้าใจวัตถุประสงค์ของการใช้ยาเคมีบำบัดในการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ
3) ให้เภสัชกรเข้าใจวัตถุประสงค์ของการใช้ยาเคมีบำบัดแบบสูตรผสม
4) ให้เภสัชกรเข้าใจวัตถุประสงค์ของการใช้ยาเคมีบำบัดแบบสูตรผสมให้เภสัชกรได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากการเตรียมผสมยาเคมีบำบัด และหลักในการบริหารยา มาช่วยในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยมะเร็ง
5) ให้เภสัชกรเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการทำวิจัย ขอบเขตของโรคมะเร็ง (Cancer Research) ตลอดจนการประเมินยาใหม่ที่จะถูกนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

หลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา
1) ให้เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจในยาที่ใช้กับผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยาเป็นอย่างดี ตั้งแต่กลุ่มยา กลไกการออกฤทธิ์ของยา ขนาด การปรับขนาดและการติดตามผู้ป่วยหลังได้รับยา ข้อบ่งใช้ภาวะแทรกซ้อนและการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยจากยา รวมถึงบอกชนิดและขนาดยาที่ใช้บ่อยโดยดูจากลักษณะยา
2) ให้เภสัชกรสามารถบอกแนวทางและวางแผนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยาร่วมกับทีมแพทย์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันสมัย และ ให้คำแนะนำผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยาแบบองค์รวม
3) ให้เภสัชกรเข้าใจวัตถุประสงค์ของการใช้ยาในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา
4) ให้เภสัชกรเข้าใจและมีความพร้อมในส่วนของยาเคมีบำบัดและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการเตรียมผสมยาเคมีบำบัดและหลักในการบริหารยา มาช่วยในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา
คำสำคัญ
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา
วิธีสมัครการประชุม
Online