การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านระบบสุขภาพ ระบบยาและการคุ้มครองผู้บริโภค รุ่นที่ 2 ปี 2565
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านระบบสุขภาพ ระบบยาและการคุ้มครองผู้บริโภค รุ่นที่ 2 ปี 2565
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-032-05-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 09 พ.ค. 2565 - 26 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนประมาณ 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 28 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ปัญหาข้อร้องเรียนผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ ยา อาหาร เครื่องสำอาง สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ไม่ได้มาตรฐาน มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จากรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเปิดเผยสถิติเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2562 โดย ทางมูลนิธิฯ และเครือข่ายผู้บริโภค 7 ภาค ได้ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนจำนวน 3,245 เรื่อง เรื่องที่มีผู้ร้องเรียนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ ยา รวมทั้งผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัญหาดังกล่าวมีความสลับซับซ้อน เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า การรับมือกับปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ “การคิดเชิงระบบ” (Systems thinking) และการวิจัยด้านระบบสุขภาพ ระบบยาและการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมกำกับและส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ยาและอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งการจัดการเภสัชกรรมเป็นระบบหนึ่งในระบบบริการสุขภาพ ย่อมหนีไม่พ้นไปจากความซับซ้อนอันเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับระบบอื่นๆ หรือแม้แต่ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของส่วนประกอบต่างๆ ที่อยู่ในระบบเดียวกัน เภสัชกรเป็นทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบย่อยนี้ ย่อมมีส่วนสำคัญในการจัดการระบบให้สามารถตอบสนองเป้าหมายในการดูแลการใช้ยาของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเภสัชกรให้มีแนวคิดและวิธีการคิดเชิงระบบ และการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยด้านระบบสุขภาพ ระบบยาและการคุ้มครองผู้บริโภค จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานและพัฒนาการจัดการเภสัชกรรมในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจถึง กระบวนการวิจัย Research Methodology
2. มีความรู้ความเข้าใจถึง ความหมาย และแนวคิดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงระบบ
3. ฝึกใช้เครื่องมือสนับสนุนการคิดเชิงระบบในงานการจัดการเภสัชกรรมเบื้องต้น
คำสำคัญ
การพัฒนาศักยภาพ, การวิจัยด้านระบบสุขภาพ, ระบบยา, การคุ้มครองผู้บริโภค