การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ นวัตกรรมทางสมุนไพร: สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนลงมือทำ
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ นวัตกรรมทางสมุนไพร: สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนลงมือทำ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-024-08-2565
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 06 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ที่สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยมีผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจอยากริเริ่มทำนวัตกรรมทางสมุนไพรเป็นจำนวนมาก แต่ยังมีองค์ความรู้ไม่ครบในบางเรื่อง หรือยังเห็นภาพรวมได้ไม่ชัดเจนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำซึ่งคือผลผลิตทางนวัตกรรม ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรมด้านสมุนไพร ได้เล็งเห็นถึงความต้องการดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมวิชาการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ ด้านสมุนไพร ก่อนที่จะลงมือสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมทางสมุนไพรให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย พร้อมทั้งสร้างโอกาสการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ในหลายแง่มุม ทั้งในด้านอุตสาหกรรม ด้านนโยบายสาธารณะ และด้านคลินิก
ในการประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นการบรรยายและตอบคำถามโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การออกแบบนวัตกรรมตอบโจทย์เพื่อตอบโจทย์ pain point และตอบโจทย์ความต้องการของตลาด วิธีการได้มาซึ่งชนิดของสมุนไพรรวมทั้งการคัดเลือกสมุนไพรตามภูมิปัญญาและตามตำรา การพิสูจน์ว่าเป็นสมุนไพรที่ถูกชนิด ถูกส่วน ถูกวิธี ถูกขนาด และถูกคน วิธีการเก็บรักษาสมุนไพร เทคนิคการสกัดเพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์ตามที่ต้องการ การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี วิธีการเตรียมให้เป็นสารสกัดมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพ การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ การวิจัยในมนุษย์ กฎระเบียบและการขึ้นทะเบียน เช่น GAP, GMP, GLP ตลอดจนจะนำเสนอประเด็นที่ควรระวังในการสร้างนวัตกรรมทางสมุนไพร
วัตถุประสงค์
1. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสมุนไพร เพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมทางสมุนไพรให้มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครเข้าร่วมงานประชุมทางออนไลน์ที่เว็ปไซต์ (http://pharmce.weebly.com/) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1. ผู้ประสานงานหลัก ศาสตราจารย์ ภญ. ร.ต.อ.หญิง ดร.สุชาดา สุขหร่อง E-mail: Suchada.su@chula.ac.th 2. หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง (ด้านการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) โทรศัพท์: 0-2218-8266; E-mail: ce@pharm.chula.ac.th