การประชุมวิชาการ
(online) Sanitary process valves & instruments in water/steam system
ชื่อการประชุม (online) Sanitary process valves & instruments in water/steam system
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-010-06-2565
สถานที่จัดการประชุม ZOOM Application
วันที่จัดการประชุม 08 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานใน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรม และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ระบบน้ำ และไอน้ำ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยา มีความสำคัญต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งยาปราศจากเชื้อ (sterile product) และยาไม่ปราศจากเชื้อ (non sterile product) ต้องมีการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายในการใช้ วัสดุของเครื่องมือ อุปกรณ์ ส่วนที่สัมผัสกับน้ำ เช่น storage tank, pump, valve และเครื่องวัด (instrument) ต้องไม่ทำปฏิกิริยา (reactive) ปล่อยสาร (additive) หรือดูดซับสาร (additive) ต้องล้างหรือทำความสะอาดได้ง่าย ไม่เป็นแหล่งสะสมการปนเปื้อน โดยเฉพาะจุลินทรีย์ การเลือกใช้อุปกรณ์จึงมีความสำคัญต่อคุณภาพของน้ำ
วัตถุประสงค์
• เพื่อทราบและเข้าใจความหมายของ sanitary, valve, instrument
• เพื่อเรียนรู้ประเภท ลักษณะของ valve (butterfly, ball and diaphragm)
• เพื่อเรียนรู้การใช้งานประเภท valve ที่แตกต่างกัน
• เพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือวัด (instrument) ในด้านการไหล (flow), ความดัน, อุณหภูมิ และระดับน้ำ
คำสำคัญ
sanitary valve, water system, steam system
วิธีสมัครการประชุม
สมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/ วิทยากร: นายวสันต์ หุตะประพิน (บริษัท ที.วี.พี.วาล์ว แอนด์ นิวแมติค จำกัด)