การประชุมวิชาการ
(Online)“Care the skin bring on your goal” ดูแลทุกปัญหาผิว เพื่อเป้าหมายผิวสวย รักษาสิว ฝ้า รอยดำ และรักษาแผล
ชื่อการประชุม (Online)“Care the skin bring on your goal” ดูแลทุกปัญหาผิว เพื่อเป้าหมายผิวสวย รักษาสิว ฝ้า รอยดำ และรักษาแผล
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-034-06-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 12 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยปัจจุบันพบว่าประชาชนให้ความสำคัญและสนใจเกี่ยวกับการดูแลผิวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้า หรือผิวกายในส่วนต่างๆ ซึ่งมีพบปัญหาผิว ได้แก่ ผิวแห้ง สิว ฝ้า รอยดำ หรือแผล ที่มักจะเป็นปัญหากวนใจและเป็นซ้ำๆ หรือเรื้อรัง ส่งผลให้รบกวนชีวิตประจำวันหรือกระทบต่อความมั่นใจของผู้ที่มีปัญหาผิว ซึ่งการการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาผิวที่เหมาะสมจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยรักษา แก้ไขปัญหาผิว และป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “Care the skin bring on your goal” ดูแลทุกปัญหาผิว เพื่อเป้าหมายผิวสวย รักษาสิว ฝ้า รอยดำ และรักษาแผล ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ (1) การรักษาสิว ฝ้า รอยดำ ที่เป็นปัญหาผิวสำคัญ แนวทางการรักษา การเลือกใช้ยา และวิธีการดูแลสุขภาพผิวเป็นประจำ (2) การรักษาแผลแบคทีเรีย และการอักเสบของผิวหนัง แนวทางการวินิจฉัยจำแนกอาการติดเชื้อ และการอักเสบ บทบาทของยาทาเฉพาะที่ และการเลือกใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงการให้คำแนะนำ ในการดูแลสุขภาพผิว เพื่อผิวสุขภาพดีและป้องกันการกลับมาของปัญหาผิว
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสิว ฝ้า รอยดำ แนวทางการรักษา และการเลือกใช้ยา
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการรักษาแผลแบคทีเรีย และการอักเสบของผิวหนัง แนวทางการรักษา และการเลือกใช้ยา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการดูแลสุขภาพผิวแบบองค์รวม เพื่อสุขภาพผิวที่แข็งแรงและป้องกันการกลับมาของปัญหาผิวต่างๆ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th