การประชุมวิชาการ
(Online)การประเมินความรุนแรงของโรคตาแห้ง ในร้านขายยา
ชื่อการประชุม (Online)การประเมินความรุนแรงของโรคตาแห้ง ในร้านขายยา
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-033-05-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 29 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพให้กับประชาชน ปัญหาเรื่องตาแห้ง หรือการระคายเคืองตา เป็นอาการที่พบได้บ่อย มีปัจจัยประตุ้นหลากหลายที่เกี่ยวข้อง และมักเกิดปัญหาซ้ำในผู้ป่วยส่วนใหญ่ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการดูแลสุขภาพดวงตาที่เหมาะสมเป็นรักษาอาการและป้องกันการเกิดซ้ำ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ " การประเมินความรุนแรงของโรคตาแห้ง ในร้านขายยา"
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการตาแห้ง การประเมินความรุนแรง และแนวทางการรักษา รวมถึงการดูแลสุขภาพดวงตาเพื่อป้องกันการเกิดอาการตาแห้ง l บทบาทของเภสัชกรในให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดวงตา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการตาแห้ง ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการประเมินความรุนแรง และแนวทางการรักษาอาการตาแห้ง
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพดวงตาและการป้องกันการเกิดอาการตาแห้ง
คำสำคัญ
อาการตาแห้ง ,ความรุนแรง
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th