การประชุมวิชาการ
ถอดบทเรียน ATK จาก Real-World Data
ชื่อการประชุม ถอดบทเรียน ATK จาก Real-World Data
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-010-05-2565
สถานที่จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
วันที่จัดการประชุม 22 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 400-600 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ซึ่งเกิดจากเชื้อ SARS-CoV-2 ที่เริ่มต้นจากประเทศจีนและต่อมาได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก ประเทศไทยได้กำหนดมาตรการการรับมือตามลำดับ และได้อนุมัติให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงชุดตรวจ Antigen Test Kits (ATK) แบบทดสอบด้วยตนเองเมื่อเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อประโยชน์ด้านเฝ้าระวังในกรณีที่ตนเองมีความเสี่ยง เภสัชกรชุมชนในฐานะบุคลลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาทใกล้ชิดกับประชาชนในการให้ความรู้และการดูแลเบื้องต้น มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรค อาการ การตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ตลอดจนข้อจำกัดของวิธีการดังกล่าว อันจะนำไปสู่การให้คำแนะนำต่อประชาชนผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น รัฐบาลจึงได้กำหนดเป้าหมายการประกาศให้โรค COVID-19 โรคประจำถิ่นภายในเดือนกรกฎาคม 2565 การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายดังกล่าวลดบทบาทการตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 ในสถานพยาบาล และให้ความสำคัญกับการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK แบบตรวจด้วยตนเองมากขึ้น โดยหากผู้ป่วยทดสอบแล้วมีผลบวกและมีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สีเขียวสามารถปรึกษาเภสัชกรชุมชนเพื่อรับยาและกักตัวที่บ้านทันที ด้วยเหตุนี้สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท แอ๊บบอต ลาบแรตอรัส จำกัด จึงมีเห็นควรให้มีการจัดการสัมมนาออนไชน์ในหัวข้อ “ถอดบทเรียน ATK จาก Real-World Data” เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เภสัชกรชุมชนในการรองรับความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นจากประชาชน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อทบทวนความรู้ด้านไวรัสวิทยาของเชื้อ SARS-CoV-2, โรค COVID-19, และการดำเนินของโรค
2.เพื่อทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาชุดตรวจ ATK จาก real-world data ในแง่มุมต่าง ๆ
3.เพื่อเตรียมความพร้อมเภสัชกรชุมชนในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับชุดตรวจ ATK แก่ประชาชน
คำสำคัญ
COVID-19, Antigen Test Kits, Real-World Data
วิธีสมัครการประชุม
สมัครเข้าประชุม https://zoom.us/webinar/register/WN_O1ieSsFXQXapnEPNQrjK4w