การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง ทักษะการสื่อสารแบบมืออาชีพสู่ความสำเร็จในงานเภสัชกรรม (Professional Pharmacy Communication Skills for Success)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง ทักษะการสื่อสารแบบมืออาชีพสู่ความสำเร็จในงานเภสัชกรรม (Professional Pharmacy Communication Skills for Success)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-029-06-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 16 มิ.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การก้าวไปสู่มาตรฐานความเป็นเลิศในด้านเภสัชกรรมปฎิบัติ (Pharmacy Practice) ในยุค Digital transformation การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจเป็นผู้ป่วยที่มารับบริการหรือผู้ปฎิบัติงานในสหสาขาวิชาชีพจึงต้องเริ่มจากการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายโดยให้ความสำคัญกับพฤติกรรม ความต้องการ ความสนใจตลอดจน Customer touch points ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถพัฒนากลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและพึงพอใจได้ รวมถึงการนำเอาอุปกรณ์สื่อสารแบบ Digital มาใช้เพื่อมาการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการทางเภสัชกรรมในรูปแบบ VDO หรือการทำรายการผ่านช่องทางใหม่ ๆ เช่น Facebook, Line, Twitter, Instagram, TikTok เพื่อการสื่อสารและบริการที่รวดเร็ว ฉับไว และน่าสนใจ
การพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กร ทั้งในด้านการพูด การเป็นวิทยากรดำเนินรายการ ตลอดจนการเขียน content เพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง social media เภสัชกรผู้สื่อสารจำเป็นต้องมีทักษะการออกแบบและถอดรหัสข้อมูลเพื่อนำไปสู่กุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จในการสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับสารซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของผู้สื่อสารและองค์กร โดย Workshop จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) ที่ดีด้วยกระบวนทัศน์ทางความคิด (Mindset) และเครื่องมือ (Toolset) ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาสื่อความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานด้านเภสัชกรรมในยุค Disruption ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและองค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบหลักการสำหรับพัฒนาทักษะการสื่อความในยุค Digital transformation และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ
ทักษะการสื่อสาร, Pharmacy Communication Skills
วิธีสมัครการประชุม
Online