การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 33rd TASP Annual Scientific Meeting 2022 “Global year for Translating Pain Knowledge to Practice"
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 33rd TASP Annual Scientific Meeting 2022 “Global year for Translating Pain Knowledge to Practice"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-014-05-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ และผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Webinar
วันที่จัดการประชุม 20 -21 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย (Thai Association for The Study of Pain)
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการปวดเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ และปัจจุบันความปวดจัดเป็นสัญญาณชีพที่ 5 (the fifth vital sign) ซึ่งต้องได้รับการประเมิน ติดตามและบำบัดอย่างถูกต้อง เหมาะสม พบว่าอาการปวดที่ไม่ได้รับการบำบัดอาจทำให้เกิดความวิตกกังวล ซึมเศร้า หรือคุณภาพการนอนหลับลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรวมทั้งทำให้การรักษาโรคทางกายที่เกิดร่วมได้ผลน้อยลง เนื่องจากการรักษาอาการปวดที่มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานคุณภาพทางการแพทย์ ดังนั้นสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม ให้ความรู้ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาและผู้สนใจในเรื่องของการบำบัดความปวด เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูทางวิชาการเพิ่มเติมอันจะนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความปวดในเวชปฏิบัติต่อไป
วัตถุประสงค์
1. มีความรู้พื้นฐาน และความรู้ที่ทันสมัยในด้านความปวดชนิดต่างๆ
2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามหลักการและมีประสิทธิภาพต่อไป
คำสำคัญ
ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) และผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Webinar
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน Onsite สมาชิกสมาคมฯ (บาท) ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ (บาท) Early bird 3,000 3,500 Late 3,500 4,000 Online 1,500 2,500 สอบถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ: Thai Association for the Study of Pain (TASP) โทรศัพท์: 02-7167010 มือถือ: 081-1707010 อีเมล: pain.tasp@gmail.com, info@tasp.or.th www.tasp.or.th