การประชุมวิชาการ
การประชุมเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (International Research Network for Health Product Vigilance System) รูปแบบ Online Conference
ชื่อการประชุม การประชุมเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (International Research Network for Health Product Vigilance System) รูปแบบ Online Conference
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-029-04-2565
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 30 -31 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร หรือบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่สนใจเรื่อง ระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความปลอดภัย และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์สุขภาพ แต่ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันพัฒนาขึ้นเพื่อการรายงานประสิทธิผล และความปลอดภัยยาสังเคราะห์ หรือยาแผนปัจจุบัน สำหรับระบบการรายงานยาสมุนไพรนั้น จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน หรือมีข้อกำหนดเพิ่มเติม ความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการบูรณาการรายละเอียดของกรณีศึกษา นอกจากนี้ยาแผนโบราณ และยาแผนปัจจุบันถูกมองว่าเป็นสิ่งแยกออกจากกัน การแพทย์สมัยใหม่มีการพัฒนาแบบความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยแพทย์มีเครื่องมือ และการรักษาที่หลากหลาย แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีปัญหาโรคเรื้อรังที่เกิดจากวิถีชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อทั่วร่างกายที่แพทย์แผนปัจจุบันอาจมองข้ามสัญญาณ และอาการแสดงที่สำคัญ แพทย์แผนโบราณ และหมอสมุนไพร ที่ได้รับการสืบทอดให้การวินิจฉัยแบบองค์รวม ทำให้การแพทย์สองแบบต่างก็มีจุดแข็งในแบบของตนเอง ดังนั้นการผสานสิ่งที่ดีจากทั้งสองมุมมอง นำไปสู่ระบบการจัดการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง
ตณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดการประชุมเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (International Research Network for Health Product Vigilance System) รูปแบบ Online Conference เพื่อให้เกิดความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจในการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยในงานจะมีการบรรยายโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และการนำเสนอผลการวิจัยของนักศึกษาภายใต้ทุน IRN อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยซึ่งกันและกัน
3. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน
คำสำคัญ
Health Product Vigilance System, International Research Network Conference, Herbal medicine, Safety monitoring
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกุลวรางค์ ตั้งจิตรขจร เบอร์ 083-8781990