การประชุมวิชาการ
(Online) Topical NSAIDs and Nephrotoxicity: Is There a Safer Option for Older Patients?
ชื่อการประชุม (Online) Topical NSAIDs and Nephrotoxicity: Is There a Safer Option for Older Patients?
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-025-05-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 19 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการปวดหรืออักเสบบริเวณกล้ามเนื้อหรือข้อ เป็นภาวะที่พบได้ในผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย ซึ่งต้องให้ความสำคัญในการประเมินอาการและการเลือกใช้ยา โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้ยา และอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการข้างเคียงมากกว่าผู้ป่วยทั่วไป
โดยต้องอาศัยความเข้าใจความเข้าใจในแนวทางการรักษา การประเมินอาการและการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ร่วมกับความรู้ความเข้าใจในการปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ Topical NSAIDs and Nephrotoxicity: Is There a Safer Option for Older Patients? ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ยาแก้ปวดลดอาการอักเสบ ในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ บทบาทของยาแก้ปวดเฉพาะที่ ความสัมพันธ์ของชนิดยา NSAIDs และรูปแบบของยา ต่อ Nephrotoxicity แนวทางการเลือกใช้ยารักษา รวมถึงคำแนะนำในการปรับพฤติกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะปวดและอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและข้อ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการรักษาอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและข้อ และกลไกของยาแก้ปวดลดการอักเสบ (NSAIDS)
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง ข้อควรระวังในการเลือกใช้ยา NSAIDs ในผู้ป่วยสูงอายุ ความสัมพันธ์ต่อ nephrotoxicity ต่อชนิดของ NSAIDS และรูปแบบของยา
คำสำคัญ
nephrotoxicity,NSAIDS,ผู้ป่วยสูงอายุ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th