การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แต้มสี เติมสวย ด้วยเคล็ดไม่ลับ กับเครื่องสำอาง DIY”
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แต้มสี เติมสวย ด้วยเคล็ดไม่ลับ กับเครื่องสำอาง DIY”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-009-05-2565
สถานที่จัดการประชุม Online Meeting
วันที่จัดการประชุม 21 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนผู้สนใจทั่วไป เภสัชกร และผู้ประกอบการเครื่องสำอาง จำนวน 35 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจหลักในการบริการวิชาการที่เพิ่มความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม รวมถึงเป็นผู้นำในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรม เพื่อรับใช้สังคมตามวิสัยทัศน์ของคณะเภสัชศาสตร์ ในการนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์ คณะกรรมการบริการวิชาการประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม จึงได้จัดทำโครงการบริการวิชาการในรูปแบบของงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการแต่งหน้า เครื่องสำอางแต่งแต้มสีสันบนใบหน้า และผลิตภัณฑ์ชำระล้างเครื่องสำอาง” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคนิคการแต่งหน้า รวมทั้งเครื่องสำอางแต่งแต้มสีสันบนใบหน้าและผลิตภัณฑ์ชำระล้างเครื่องสำอาง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในการเลือกซื้อ เลือกใช้ และเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับตนเอง...
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสำอางแต่งแต้มสีสันบนใบหน้าและผลิตภัณฑ์ชำระล้างเครื่องสำอางแก่ผู้เข้าอบรม
2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการแต่งหน้าแก่ผู้เข้าอบรม
3. เพื่อหารายได้เข้าสู่คณะฯ และภาควิชาฯ
คำสำคัญ
เครื่องสำอาง
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมงานประชุมได้ที่ https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/